I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

 

Celem realizacji zadania było przygotowanie krajowego, strategicznego programu badawczego obejmującego zagadnienia rozwoju zaawansowanych technologii produkcyjnych, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ochrony środowiska oraz kształcenia kadr na potrzeby zaawansowanych technologii przemysłowych, a także opracowanie założeń polityki innowacyjnej.

 

Priorytetowe kierunki badań i technologie o charakterze przyrostowym (wskazane w scenariuszu stabilnego rozwoju i przewidziane do realizacji z uwzględnieniem perspektywy krótkookresowej 3–5 lat) zostały uwzględnione w programie strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” zgłoszonym w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka i przyjętym w wyniku postępowania konkursowego do realizacji na lata 2010–2014. W programie uwzględniono problematykę stanowiącą priorytet dla Polski, w zakresie której istnieją warunki rozwoju w kraju i jednocześnie której rozwój determinowany jest zmianami tendencji czynników kluczowych wpływających na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

 

Pakiet zagadnień ukierunkowanych na wygenerowanie priorytetowych kierunków badawczych w perspektywie długoterminowej (10–15 lat), obejmujących przede wszystkim technologie wyłaniające się, zaplanowano do uwzględnienia w przygotowywanym, w perspektywie kilkuletniej, programie strategicznym „Zaawansowane technologie przyszłości dla zrównoważonego rozwoju kraju”. Ponadto w przygotowywanym programie strategicznym uwzględnione zostaną technologie przyrostowe zidentyfikowane w wyniku prac w ramach programu strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.

 

Ponadto opracowano rekomendacje dotyczące polityki innowacyjnej wykorzystującej zarówno mechanizmy rynkowe jak i bezpośrednią interwencję publiczną jaka powinna być realizowana w celu umożliwienia Polsce osiągnięcia pozycji lidera lub poprawy jej pozycji konkurencyjnej.