I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

 

Głównym celem realizacji zadania było opracowanie mapy kierunków badawczo-rozwojowych w skali kraju w obszarach tematycznych projektu:

  • Specjalizowana aparatura badawcza  i testowa
  • Technologie mechatroniczne i systemy sterowania do wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji
  • Zaawansowane technologie materiałowe i nanotechnologie oraz systemy techniczne wspomagające ich projektowanie i aplikacje
  • Technologie proekologiczne, racjonalizacja zużycia surowców i zasobów oraz odnawialne źródła energii
  • Technologie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego

 oraz kształcenie kadr na potrzeby zaawansowanych technologii przemysłowych w horyzoncie czasowym do 2020 r.

 

Prace prowadzone w ramach zadania objęły następujące elementy:

  • wygenerowanie obszarów tematycznych projektu,
  • wyznaczenie kierunków badawczych i technologii w ramach tych obszarów,
  • opracowanie stanu wiedzy w wytypowanych dziedzinach w zakresie zrównoważonego rozwoju,
  • opracowanie charakterystyk wyznaczonych technologii,
  • opracowanie map technologii.

 

Najważniejszy rezultat prac prowadzonych w ramach zadania stanowią wygenerowane wiodące kierunki prac badawczych i rozwojowych, scharakteryzowane 74 technologie przyrostowe i wyłaniające się (link do bazy) oraz mapy priorytetowych technologii i wiodących kierunków badawczych opracowane w pięciu obszarach tematycznych objętych projektem.

 

Efekty analiz przeprowadzonych w ramach zadania „Mapy technologii” zostały wykorzystane w zadaniu „Scenariusze” ukierunkowanym na opracowanie scenariuszy rozwoju technologicznego i społecznego oraz w zadaniu „Strategiczny program badawczy”, w ramach którego przygotowano propozycję programu pt. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” obejmującego technologie przyrostowe oraz wskazano zakres tematyczny programu pt. „Zaawansowane technologie przyszłości dla zrównoważonego rozwoju kraju” uwzględniającego technologie wyłaniające się.