I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

 

Cel główny

Opracowanie mapy kierunków badawczo-rozwojowych w skali kraju w zakresie zagadnień technologii produkcyjnych, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ochrony środowiska oraz kształcenia kadr na potrzeby zaawansowanych technologii przemysłowych, z uwzględnieniem potrzeb przemysłu i potencjału jednostek badawczych oraz opracowanie planu realizacji wizji rozwoju tych technologii w obszarze zrównoważonego rozwoju w horyzoncie czasowym do 2020 r.

Cele szczegółowe

  • Wytypowanie kluczowych technologii w ramach poszczególnych grup problemowych w obszarze zrównoważonego rozwoju
  • Opracowanie charakterystyk kluczowych technologii
  • Budowa scenariuszy rozwoju kluczowych technologii
  • Wskazanie niezbędnych działań, które należy podjąć, aby możliwa była realizacja wizji rozwoju technologii, z uwzględnieniem aspektów kształcenia i doskonalenia kadr